Sektor budowlany a PIP

  1. Program działania PIP – kontrola sektora budowalnego

Statystyki wskazują, że mimo działań podjętych w ubiegłych latach, budownictwo nadal utrzymuje wysokie wskaźniki wypadkowe. Wobec tego, w 2023r. PIP będzie przeprowadzać wzmożone kontrole skierowane wobec grupy budów o szczególnym znaczeniu m.in. ze względu na ich wielkość, technologię budowy lub specyfikę wykonywanych prac.

Program działania PIP przewiduje przede wszystkim zmniejszenie zagrożeń wypadkowych z wykonywaniem pracy na wysokości (w tym na rusztowaniach i drabinach), prac ziemnych (w tym z użyciem maszyn budowalnych i urządzeń technicznych) oraz prac na wykopach. Oprócz tego kontrole mają na celu także podnieść świadomość pracowników w kwestiach przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów oraz zasad BHP.

  • Na co będzie zwracać uwagę PIP przy kontroli?

Podczas kontroli PIP będzie weryfikować, czy pracodawca odpowiednio przygotował pracowników do pracy i wyposażył ich w niezbędne środki ochrony indywidualnej. W ramach wizyty PIP realizowany będzie przegląd bezpiecznej organizacji pracy, w zestawieniu z koordynowaniem pracy pracowników przez większą liczbę pracodawców, którzy jednocześnie kierują w jednym miejscu i czasie, a także bezpieczeństwa związanego z wykorzystywaniem energii elektrycznej. Sprawdzona może zostać komunikacja i prawidłowe oznakowanie placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych.

PIP będzie nadzorować prawidłowość zatrudniania, legalność powierzania i wykonywania pracy zarówno przez obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Kontrole obejmą także warunki świadczenia pracy oraz przestrzeganie przepisów o płacy minimalnej i czasie pracy.  Szczególny nacisk ma być położony na kontrole wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Inspekcji będzie też poddane przestrzeganie przepisów o pracowniczych planach kapitałowych, zwłaszcza w podmiotach, które zatrudniają ponad 200 osób. Co do zasady, zgłębiona zostanie kwestia występującego mobbingu.

  • Konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości  

PIP może kierować względem pracodawców polecenia, wystąpienia pokontrolne, czy porady techniczne. Inspektorzy zostali wyposażeni także w bardziej władcze środki, polegające na wydawaniu decyzji, którym ze względu na ochronę zdrowia lub życia może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Formą eliminacji nieprawidłowych działań lub zaniechań będzie także możliwość przeprowadzenia późniejszych rekontroli. Aktualnie, w ramach zaplanowanej strategii, zakłada się ponowne skontrolowanie co najmniej 25% placów budowalnych.

Plan działania na rok 2023 porusza także zagadnienie dotyczące emerytur pomostowych. Zapewnia ono pracownikowi roszczenie umieszczenia jego miejsca pracy w wykazie stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Również sam inspektor będzie mógł nakazać umieszczenie danego stanowiska w tym wykazie. W kontekście postępowania toczącego się przed organem rentowym uskutkuje się to zwiększeniem roli inspektora pracy.

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Dorota Kosacka

Dorota Kosacka

doradca podatkowy,
członek zarządu w firmie
DBO Polska sp. z o.o.

Wcześniejsze wpisy: