Podatek dochodowy od przychodów z nieruchomości komercyjnych cz.1

Od 1 czerwca 2022 r. podatnicy zobowiązani są do opłacania podatku do przychodów z nieruchomości komercyjnych. Przez ostatnie dwa lata, w związku z szczególnymi regulacjami na okres stanu epidemii, firmy zwolnione były z obowiązku płacenia tej daniny. Odwołanie stanu epidemii z dniem 16 maja 2022 r. spowodowało konieczność ponownego płacenia tego podatku.

Podatek od przychodów z nieruchomości komercyjnych dotyczy zarówno podatników CIT, jak i PIT. Do opłacenia tego podatku zobowiązane będą więc m.in. spółki z o.o. i spółki komandytowe. Muszą go w niektórych sytuacjach płacić również np.: osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobowo czy też w formie spółki cywilnej. Co do zasady dotyczy on podatników będących właścicielami nieruchomości wynajmowanych lub wydzierżawianych, których łączna wartość przekracza 10 mln zł (z wyjątkami).

Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

  1. stanowi własność albo współwłasność podatnika,
  2. został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
  3. jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Budynki objęte podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych

Podatek dochodowy od przychodów z tzw. nieruchomości komercyjnych dotyczy:

  • budynków,

Wspomniany podatek nie ma zastosowania do budowli. Jego zakresem objęte są tylko budynki. Ponadto nie dotyczy on również gruntów.

  • budynków stanowiących środki trwałe,

Omawiany podatek nie obejmuje budynków stanowiących u podatnika np.: towary handlowe, czy też wyposażenie (ze względu na nieprzekroczenie rocznego przewidywanego okresu używania). W efekcie więc wspomniany podatek nie będzie dotyczył dewelopera, który wybudował budynek biurowy z lokalami przeznaczonymi do sprzedaży. Warto przy tym pamiętać, iż istotna jest klasyfikacja budynku dla celów podatku dochodowego, a nie dla potrzeb przepisów o rachunkowości. Budynki więc na gruncie prawa bilansowego ujmowane jako „Inwestycje”, ale uznawane za środki trwałe na gruncie podatku dochodowego objęte są podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych.

  • budynek ten stanowi własność lub współwłasność podatnika,

Podatek dochodowy od przychodów z nieruchomości komercyjnych nie obejmuje np.: budynków wynajmowanych od innych podmiotów, czy też używanych na innej podstawie.

Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 24b ust. 17 updop w przypadku, gdy budynek został oddany do używania na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 updop regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m updop.

  • wspomniany budynek został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych nie obejmuje budynków, które są wykorzystywane np.: na potrzeby własne podatnika i nie są przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. 

  • budynek jest położony na terytorium RP,

Omawiany podatek od nieruchomości nie dotyczy nieruchomości położonych na terytorium innego kraju, nawet jeżeli stanowią one własność podatnika i są jego środkiem trwałym.

Wskazane wyżej warunki muszą być spełnione łącznie. Jeżeli którykolwiek z nich nie jest spełniony nie wystąpi wówczas podatek dochodowy od przychodów z nieruchomości komercyjnych.

Dodatkowo należy pamiętać, iż od 1 stycznia 2019 r. podatek dochodowy od przychodów z tzw. nieruchomości komercyjnych dotyczy wszystkich rodzajów budynków. Obejmuje on więc budynki mieszkalne, magazynowe, biurowe, hoteli, administracyjne, handlowo-usługowe, itp. Oczywiście podatek ten pojawi się tylko, jeżeli wspomniane budynki będą przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

O tym jak ustalić prawidłowo wysokość podatku dochodowego od przychodów z nieruchomości przeczytasz w części 2.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zakresu prawa podatkowego zachęcamy do skorzystania z naszych usług www.dbopolska.pl

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dorota Kosacka

Dorota Kosacka

doradca podatkowy,
członek zarządu w firmie
DBO Polska sp. z o.o.

Wcześniejsze wpisy: